شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

میزان تولید کارخانه سحاب پانل از ابتدای تاسیس تا 25/8/85

میزان تولید کارخانه سحاب پانل از ابتدای کار تا 25/8/85

کارخانه سحاب پانل جهت کمک به ساخت سازه های سبک در مقابل زلزله ، تامین مصالح سبک جهت ساخت و ساز

استان و بخش مسکن شرکت سحاب و خدمت رسانی به عموم از اوایل سال 1385 راه اندازی گردید،

را انجام می دهد که میزا ن تولید

3dwall

 هم اکنون قسمتی از نیاز فاز 7مسکن فرهنگیان از جمله ساخت دیوارهای

    کارخانه تا تاریخ 25/8/85 به شرح ذیل اعلام می گردد

ردیف نوع محصول میزان تولید
1 پانل 8 سانت

16/31094  متر مربع

2 پانل 15 سانت

704/7460  متر مربع

3 مش اتصال

14474     کیلوگرم   

4 فوم

024/39   متر مکعب 

→ خواندن مطلب قبلی

بازدید هیأت مدیره از فاز 7 مسکن فرهنگیان

خواندن مطلب بعدی ←

مصاحبه جناب آقای احمد بابایی رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان