شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

جلسه تودیع ومعارفه مدیریت جدیدفروشگاه بزرگ معلم

باسمه تعالی

 درروزشنبه مورخ 18/08/1398جلسه تودیع معارفه ، با حضور مدیرعامل محترم

آقای احمد حسن زاده و نائب رئیس هئیت مدیره محترم شرکت تعاونی خاص سحاب

فرهنگیان کرمان آقای عنایت اله رئیسی و باحضورجمعی از غرفه داران محترم

فروشگاه بزرگ معلم ، آقای مسعود شاکر ماهانی به عنوان مدیریت جدید فروشگاه

بزرگ معلم معرفی گردید و از زحمات وتلاش های آقای اکبرفریام راد در زمان تصدی

سرپرستی فروشگاه بزرگ معلم قدردانی به عمل آمد.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)اجاره یکباب غرفه درفروشگاه معلم

خواندن مطلب بعدی ←

اطلاعیه مالکین مجتمع مسکونی 392 و 600واحدی – نگین و آپادانا