شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

اطلاعیه

اطّلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم

شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان می رساند

که با توجه به درخواست جمعی از اعضاء

محترم مهلت ثبت نام تسویه حساب واطلاع از

ارزش بروزو تسویه حساب سهام

تا پایان 30/07/1399 تمدید می گردد

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی مناقصه عمومی

خواندن مطلب بعدی ←

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره تعدادی غرفه درفروشگاه معلم