شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)اجاره یکباب غرفه درفروشگاه معلم

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

فروشگاه بزرگ معلم در نظر دارد یک باب غرفه در محوطه ورودی فروشگاه را جهت ایجاد کترینگ با

شرایط مشخص به افراد حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره واگذار نماید .

1-     متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به مدیریت فروشگاه

واقع در کرمان :بلوار قدس ، انتهای بلوار ترمینال قدیم مراجعه نمایند .

2-     تحویل پاکات پیشنهادی ،ساعت بازدید از 10 صبح تا 13 و از ساعت 18 تا 21 و  به مدت ده روز

کاری از تاریخ30/06/1398در نظر گرفته شده است .

3-     فروشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات اختیار دارد .

4-      هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .

           شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان  فروشگاه بزرگ معلم

 

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مرحله دوم – نوبت اول

خواندن مطلب بعدی ←

جلسه تودیع ومعارفه مدیریت جدیدفروشگاه بزرگ معلم