شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

  1. صفحه نخست
  2. دسته‌بندی نشده

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)فروش هتلهای شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درمشهدمقدس

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درنظردارددوباب هتل درمشهدمقدس(یک باب هتل سحاب واقع در طرقبه به آدرس : طرقبه – روبروی پمپ بنزین – جاده حصار گلستان بعد…

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)فروش هتل های شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان درمشهدمقدس

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درنظردارد دو باب هتل درمشهد مقدس (یک باب هتل سحاب واقع درطرقبه به آدرس:طرقبه–روبروی پمپ بنزین جاده حصارگلستان بعدازپل آهنی اول سمت راست و یک باب هتل آپارتمان…

آگهی مزایده عمومی اجاره تعدادی ازغرفه های فروشگاه معلم

آگهی مزایده عمومی فروشگاه بزرگ معلم درنظردارد سه باب غرفه درطبقه فوقانی ومحوطه راازطریق مزایده عمومی به صورت قرارداد اجاره باضوابط خاص به افرادحقیقی یاحقوقی جهت ارائه خدمات موردنیازبه مشتریان فروشگاه واگذارنماید. 1-   تاریخ مراجعه و اطلاع ازشرایط…

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول

باسمه تعالی آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم (نوبت اول) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان بدین وسیله از کلیه نمایندگان محترم منتخب مجمع عمومی (نمایندگان یک درصد) شرکت تعاونی…

آگهی فروش زمین

باسمه تعالی آگهی فروش زمین بدین وسیله به اطلاع فرهنگیان محترم استان کرمان می رساند تعدادی زمین وقفی به صورت قطعات 7تا 12قصبی باکاربری مسکونی و تفکیک شهرداری از قرارهرمترمربع 000/800/2 ریال  به فروش می…

آگهی دعوت مجمع عمومی -انتخابات یک درصدهادرسال97

آگهی دعوت از اعضاء محترم شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان       در اجرای آئین نامه تشکیل مجامع عمومی عادی دو مرحله ای مرحله اول (نوبت اول) و به منظور انتخاب نمایندگان از بین کلیه…

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش زمین ابوحامد

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان با توجه به مصوبات مجمع عمومی مورخه 11/08/1396 و هیئت مدیره شرکت و برابر با آئین نامه مالی شرکت در نظر…

آگهی مزایده عمومی نوبت اول فروش کارخانه پانل

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان با توجه به مصوبات مجمع عمومی مورخه 11/08/1396 و هیئت مدیره شرکت و برابر با آئین نامه مالی شرکت در نظر…

جلسه تودیع ومعارفه مدیرجدید فروشگاه معلم

جلسه باحضور مدیرعامل آقای حسن زاده ،آقای امیری رئیس هیئت مدیره وآقای مهندس رادمنشی هیئت مدیره شروع واززحمات مدیر قبل آقای صانعی تشکر وآقای محمدعلی جعفری به عنوان مدیرجدید فروشگاه بزرگ معلم معرفی گردید