شما اینجا هستید:  صفحه اصلیواحد رسیدگی به شکایات

واحد رسیدگی به شکایات


این واحد،با تصویب هیأت مدیره شرکت و بمنظور رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات اعضاء و
مراجعین بجای بــازرسی ویژه تشکیل گردیده است و ترجیحا“ به مسئولیت بازرس یا بازرسین قانــونــی شرکت اداره می گردد

وظایف  
ـ رسیدگی به شکایات و پاسخگوئی بر مبنای قوانین ، مقررات و مصوبات جاری شرکت 
ـ تأیید صلاحیت نیروی انسانی مورد نیاز هر بخش جهت اشتغال 
ـ ایجاد پل ارتباط مستقیم با اعضاء از طریق تلفن گویا و یا حضور در مجامع برای دریافت نظرات و پیشنهادات 

آدرس دفترمرکزی : کرمان – خیابان سپه روبروی شهرداری مرکزی – نبش سپه یک

تلفن :32261296-034 فاکس : 32261157- 034