شما اینجا هستید:  صفحه اصلی /  واحد حقوقی / مقدمه

متشکل از تعدادی کارشناس حقوقی است که با همکاری وکلای شرکت به خدمات ذیل می پردازد .

ـ رسیدگی به کلیه دعاوی له و علیه شرکت و دفاع از حقوق شرکت .

ـ انجام مشاوره قضائی و حقوقی با کلیه واحدهای تابعه .

ـ  شرکت در جلسات دادگاه و تنظیم قراردادها .

ـ سرویس دهی سایر امور حقوقی طبق قوانین موضوعه در مقررات بین المللی .
 
آدرس : کرمان : چهارراه جوپاری – جنب شهرک ن والقلم        تلفن :5-3242031