مطالعات اولیه فاز 7 مسکن

 

  
 
 
هدف اصلی از انجام این مطالعات آشنا نمودن مهندسین مشاور و محاسب با کیفیت زمین محل پروژه از نظر شرایط و خواص ژئوتکنیکی
 
بوده بنحوی که نتایج ارائه شده در طراحی ها مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات بر اساس عملیات صحرایی، آزمایشگاهی و بررسی های محلی و سپس تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده و در نهایت توصیه های فنی و مهندسی لازم می باشد .


گزارشات ژئوتکنیک شامل اطلاعات زیر می باشد:

عملیات صحرایی شامل گمانه زنی همراه با نمونه برداری وآزمایشهای صحرایی یا درجا .
 
با این توضیح که به منظور شناسایی لایه های خاک زیر سطحی تعداد 8 گمانه ماشینی تا عمق حداکثر54 متری حفاری گردید.
آزمایشهای آزمایشگاهی بر روی نمونه های بازیافتی.
 
تعداد 12 آزمایش فیزیکی وشیمیایی مختلف بر روی نمونه ها در آزمایشگاه صورت پذیرفت.
مشاهدات وبررسی های ظاهری در محل.
 
اظهارنظر در مورد وضعیت خاک زمین مورد نظر.
 
پیشنهاد درمورد مناسب ترین نوع پی ازقبیل مقاومت مجاز زمین، عمق استقرار پی ومواد مناسب برای بتن پی و...
 
بررسی ژئوفیزیکی به روش ژئوالکتریک پروژه ساختمانی سحاب به منظور دستیابی به وضعیت ونوع لایه بندی زمین پی با دید ژئوالکتریکی و همچنین دستیابی به شرایط وعمق قنات موجود در منطقه مورد نظر صورت پذیرفته است.

در این بررسی در مرحله اول به منظور دستیابی به وضعیت قنات موجود 10 سونداژ الکتریکی به روش Dipole برداشت گردید که پس از تفسیر نتایج بدست آمده از برداشت، موقعیت قنات و عمق آن بدست آمد.

در ادامه به منظور دستیابی به شرایط ولایه بندی منطقه موردنظر و بررسی آنومالی احتمالی دیگر، به تعداد 40 سونداژ الکتریکی قائم به روش شلمبرژه در 4 پروفیل به موازات یکدیگر برداشت گردید .

این مجموعه نیز پس از تفسیر ارقام و منحنی های بدست آمده توسط نرم افزارهای پیشرفته، وضعیت لایه بندی، شرایط آب در منطقه و ناپیوستگی ها مورد بررسی قرار گرفت .