شما اینجا هستید:  صفحه اصلی / منابع و امور مالی / منابع مالی / تسهیلات بانکی

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

 میزان تسهیلات اخذ شده توسط شرکت تعاونی سحاب
 ازبانکها و موسسات مالی
                                                                                                                                                                                                

    ارقام به میلیون ریال             

ردیف

 

نام بانک / صندوق

77

78

79

80

81

82

83

84

 

 85

86

87

1

صندوق تعاون

1.500

 

ـ

2.816

ـ

5.665

ـ

-

ـ

11.189

-

7.784

2

بانک صادرات

ـ

ـ

2.500

 

ـ

2.240

 

ـ

-

ـ

1.000

-

-

3

بانک مسکن / فاز 5

ـ

ـ

ـ

8.368

#4

3.386

#4

ـ

-

ـ

-

-

-

4

بانک مسکن / فاز 6

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

5.220

#4

6.796

#4

-

-

-

-

5

صندوق اکرام

-

-

-

-

-

-

-

1.500

-

-

-

6

بانک مسکن / فاز 7

-

-

-

-

-

-

-

7700#4

#4  52.520

23.565 #4

6000

#4

7

صندوق تعاون / فاز 7

-

-

-

-

-

-

-

-

1.789 #4

 

-

-

8

بانک ملت / فاز 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.600

#4

6700

#4

 

جمع هر سال          

 

1.500

 

-

 

 

5.316

 

8.368

 

 

11.291

 

 

5.220

 

 

6.796

 

 

9.200

 

66.498

 

 

 

77.165

 

12.700

توضیح اینکه : وام بخش مسکن که با علامت #4 مشخص شده به عنوان کل وام اخذ شده جنبه گزارشی دارد و
 در ترازنامه به عنوان پیش دریافت اعمال شده است

ضمنا” در ترازنامه مقایسه ای مانده ( سال مورد نظر ) قید شده ولی در جدول فوق میزان کل تسهیلات