شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

 شما اینجا هستید:  صفحه اصلی / اهداف و منشور /  اهداف عمومی

ـ ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی .

ـ تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی