شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

 شما اینجا هستید:  صفحه اصلی / اهداف و منشور / اهداف اختصاصی

هدف اختصاصی :

ـ ارتقاء منزلت اجتماعی اعضاء از طریق حمایت های رفاهی و معیشتی و تأثیر آن در تعلیم و تربیت دانش آموزان .

ـ کشف ظرفیتهای جدید و مدیریت منابع موجود در راستای تحقق اهداف عمومی .

ـ توجه به کثرت جمعیت اعضاء و ایجاد فرصت کم نظیر حل مشکل ، با مشارکت کارکنان .