شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

اطلاعیه

باسمه تعالی

اطّلاعیـه


بـدین وسیله به اطّلاع کلیه ی وراث قانونی اعضاء

متوفی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان

کرمان تأکید ودرخواست می گردد،هرچه سریعتربا

ارائه مدارک لازم جهت دریافت سهام بروزخودبه

دفترمرکزی شرکت به آدرس کرمان:خیابان سپه،

نبش سپه یک،واحد پاسخگویی به سهام اعضاء

مراجعه وهمچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر

باشماره تلفنهای32261296–32262883–034

تماس حاصل نمایند.

www.sahab-co.com

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان

 

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعیه

خواندن مطلب بعدی ←

آگهی مناقصه عمومی