شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

اطلاعیه

باسمه تعالی
اطلاعیـه

بـدین وسیله از اعضای محترم شرکت تعاونی خاص سحاب

فرهنگیان استان کرمان درخواست وتأکیدمی شودبامراجعه به

سامانـه ایـن شرکـت بـه نشانـی

www.sahab-co.com

نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خودوهمچنین رؤیت ارزش

سهام و یا انصراف از عضویت اقدام نمایید.

ضمناً در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های

32261296 32262883 034تماس ویاحضورعضومحترم به

دفتر مرکزی شرکت به آدرس کرمان :خیابان سپه،نبش سپه

یک ، دفترکارگروه پاسخگویی به سهام اعضاء مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعیه شماره1،درخصوص به روزرسانی سهام اعضاء محترم

خواندن مطلب بعدی ←

اطلاعیه