شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درنظر

داردخریدآهن آلات فاز8واقع درخیابان وصال کوچه

14را به مناقصه بگذارد.لذا متقاضیان جهت کسب

اطلاعات بیشتر ازروز شنبه مورخ 22/06/1399

به مدت ده روز کاری به آدرس:کرمان،خیایان سپه،

نبش سپه یک مراجعه ویا با شماره

تلفن32261296-034تماس حاصل نمایند.

(روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان)

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعیه

خواندن مطلب بعدی ←

اطلاعیه