شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره پنج باب غرفه درفروشگاه معلم

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

فروشگاه بزرگ معلم واقع درکرمان :بلوار قدس،انتهای ترمینال مسافربری قدیم،

درنظرداردتعدادپنج باب غرفه درطبقه فوقانی ومحوطه بیرون فروشگاه را ازطریق

مزایده عمومی بصورت قرارداداجاره صرفاًجهت خدمات ذکرشده درجدول ذیل واگذارنماید.

ردیف

نـام غرفـه

مبلـغ پایه ودیعـه

مبلغ پایه اجاره بهاء

آدرس غـرفـه

1

غرفه زیورآلات وبدلیجات

150.000.000ریال

10.000.000ریال

طبقه فوقانی

2

غرفه فروش صنایع دستی

150.000.000 ریال

10.000.000ریال

طبقه فوقانی

3

اختصاص فضای1×2جهت مشاوره بیمه عمر

    ————–

7.500.000 ریال

 ————-

4

غرفه فروش برنج

100.000.000 ریال

6.000.000 ریال

محوطه بیرون فروشگاه

5

غرفه فروش روغن موتورو فیلتروباطری

100.000.000ریال

6.000.000 ریال

محوطه بیرون فروشگاه

– ساعات بازدید : از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و از ساعت 17 عصر تا 19

به مدت ده روز کاری از تاریخ 07/04/1399درنظر گرفته شده است .

– متقاضیان می توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر، اخذشرایط شرکت

درمزایده عمومی وتحویل پاکات پیشنهادی به مدیریت فروشگاه معلم

ازتاریخ فوق به مدت ده روز کاری مراجعه وتحویل نمایند.

– فروشگاه در ردیاقبول یک یاتمامی پیشنهادات بدون هرگونه قیدوشرط مختاراست.

– هزینه ی آگهی برعهده برنده ی مزایده عمومی می باشد. 

 روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان – فروشگاه بزرگ معلم

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر-محصولات نوببا

خواندن مطلب بعدی ←

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر-محصولات نوببا