شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره تعدادی غرفه درفروشگاه معلم

 باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)


فروشگاه بزرگ معلم واقع در کرمان : بلوار قدس ، انتهای ترمینال مسافربری قدیم،

در نظر دارد تعدادی غرفه در فروشگاه را از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد اجاره

صرفاً جهت خدمات ذکر شده در جدول ذیل واگذار نماید .

ردیف

نام غرفه

مبلغ پایه ودیعه / ریال

مبلغ پایه اجاره بهاء/ ریال

1

فروش بازیهای فکری و کامپیوتری

000/000/100 ریال

000/000/8 ریال

2

فروش قهوه و کافی شاپ

000/000/100 ریال

000/000/8 ریال

3

غرفه تاکسی و وانت تلفنی

000/000/100 ریال

000/000/8 ریال


– ساعات بازدید : از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و از ساعت 17 عصر تا 19،

از تاریخ 15/07/1399 به مدت ده روز کاری درنظر گرفته شده است .

– پنج درصد معادل کل قیمت پیشنهادی ، ضمانت نامه بانکی /

چک تضمینی/ فیش واریزی مبلغ (که به شماره حساب 1041417884

بانک رسالت به نام فروشگاه بزرگ معلم واریز گردد) در پاکات تحویل نمایند .

– متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، اخذ شرایط

شرکت در مزایده عمومی و تحویل پاکات پیشنهادی به مدیریت

فروشگاه بزرگ معلم از تاریخ 15/07/1399 به

مدت ده روز کاری مراجعه و تحویل نمایند.

– فروشگاه در ردیا قبول یک یاتمامی پیشنهادات بدون

هرگونه قیدوشرط مختاراست.

– هزینه ی آگهی بر عهده برنده ی مزایده عمومی می باشد . 

 

 روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان  فروشگاه بزرگ معلم

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعیه

خواندن مطلب بعدی ←

اطّلاعیـه – آدرس جدید شرکت